Referat af ordinær generalforsamling, mandag den 11. marts 2024 kl. 19.00

Fælleshuset, Agerstien 33, Store Heddinge

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.

6. Forslag fra medlemmerne. Skal modtages senest 26. februar 2024.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 4 for 2 år og 2 medlemmer for 1 år
På valg for 2 år er: Ole Arndt, Anny Borch Jensen, Martin Denni Nielsen, Allan Borch Skov
På valg for 1 år: 2 Nyvalg

8 Valg af 2 suppleanter for 1 år:
På valg er: 2 Nyvalg

9 Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år:
På valg er: Claus Larsen og Jens Bech Holst

10 Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år:
På valg er Pia Borch Skov

11 Eventuelt.

REFERAT:
Tilstede: 11 beboere fra 10 boliger, samt revisor Hans Jørgen Rasmussen.

Ad 1) Rune Larsen valgt som dirigent

Ad 2) Morten Østergaard valgt som stemmetæller

Ad 3) Anny Borch Jensen aflagde beretningen, og sagde bla.: Det har ikke lige været det nemmeste år i
foreningen. Med ny kasserer og ny formand. Vi havde ikke forventet, det var så svært at finde en ny kasserer, så
vi endte med at vælge Lokalrevision i Klippinge. Det er svært at få ændret kasserer i Nordea. Det var tungt. Men
endelige den 31. august havde de færdigbehandlet kassererskiftet, og vi kunne få adgang til kontoen.
Problemerne med MasterCard var også endelig blevet løst, så vi kunne opkræve kontingent, og medlemmerne
var hurtige til at betale, indenfor ca 14 dage havde langt de fleste betalt.

AL Haveservice har overtaget græsklipningen, og det fungerer fint. Vi skal nu have beskåret kirsebærtræerne i Digevangen, og der skal skiftes fliser under bord/bænkesættet ved legepladsen med gyngerne mm.

Vi fik etableret og beplantet 3 bede på den store grund i Rosenvangen, ved stien ind mod Bovangen, så der er lidt til insekterne. Det er små træer, og buske, der er plantet. Jeg tror, det bliver rigtig fint hen over forår og sommer. Så også andre end insekterne får glæde af planterne. Den jord, der blev tilovers, blev lagt ned på volden i bunden af fodboldbanen, lige ved Kastanjetræet, som en lille kælkebakke.

Der har været lidt småreparationer på legeredskaberne, som er udbedret, svævebanen er strammet op, der er repareret et fitness redskab – men der mangler dog et håndtag i øjeblikket, det har været lidt svært at komme til pga. den våde jord.

Vi skal i bestyrelsen have drøftet, om vi skal fortage os noget pga. det meget vand, der har stået flere steder på vores områder i vinter. Det vil måske ske igen. Løsningen kan evt. være at etablere et lille bassin, hvor det er værst, det er ved Sirgræsvej, og på området bag balanceredskaberne i Bovangen, men skal jo nok have kommunen med ind over.

Vi skal have malet nogle af bord/bænkesættene i år, og have købt et nyt i stedet for det, der blev ødelagt i sommer. Vi fik også ødelagt et af gadespejlene i Bovangen, så vi måtte købe et nyt.

Jeg synes generelt her er pænt i vores område, og vi er meget glade for Jørgen, som passer og nusser omkring
vores bede mm og sørger for, at her altid er pænt – fra april til november.

Vi får jævnligt forespørgsler på skraldespande ved legepladserne. Vi har talt med Materielgården, som ikke ville sætte flere op. Nu har jeg talt med en fra det politiske udvalg, og han lovede at prøve om vi kan få 2 skraldespande, som også tømmes. Vi kunne sagtens selv sætte skraldespande op, men hvem skal så tømme dem !

Så vil jeg lige nævne, at vi fra 2025 skal til at betale ejendomsskat af fællesarealerne. Der er ikke kommet officiel
besked til grundejerforeningerne, men det er vedtaget i Folketinget.
Det er en ret indviklet beregningsmetode, og vi ved ikke noget helt konkret, men vil alligevel foreslå en kontingentstigning, så vi er på den sikre side. Har talt med og skrevet til en folketingspolitiker om det!

Vi har fået en henvendelse fra 2 medlemmer, som gerne vil have at bestyrelsen sender et skriv rundt til alle, om
at vise hensyn til naboerne, bla ved græsslåning, og anden støj i haven, såsom musik, fester, byggeprojekter, samt regler for husdyr, og brug af bålfade i haven. Det er en lidt svær afvejning, vi har i grundejerforeningen ingen
regler på området, men kan kun henvise til øvrig lovgivning eller regler på områderne.

I debatten blev følgende rejst: ejendomsskatten, vurderingerne er ikke på plads endnu, så kontingentstigningen kan vente til 2025. Det blev også nævnt, at vi allerede betaler for de grønne områder i vores ejendomsskat, fordi grundens værdi beregnes efter en helhedsvurdering i forhold til
beliggenheden, så er med fra start. Vi prøver at se om der er nævnt noget i Lokalplanerne.
Rabatterne er kørt op flere steder i forbindelse med vinterens snerydning, samt fordi Postnord kører fra
postkasse til postkasse, og der er kørt meget op ved pakkeboksen. Anny kontakter Materielgården, da
rabatterne er kommunens. Grundejerne skal være obs på, at de skal klippe hækkene ind langs fortove
og stier, så de ikke breder sig ud over fliserne. Der var ros til de nye bede.
Beretningen blev godkendt.

ad 4) Kirsten gennemgik regnskabet, efter enkelte spørgsmål blev det godkendt.

Ad 5) Kirsten gennemgik budgettet, en del debat om ejendomsskatten på fællesarealerne, skal vi stige de
250 kr. eller vente, flere nævnte at vores opsparing ikke er særlig stor, faktisk for lille, der skal også
være til evt ny beplantning.
Budgettet blev enstemmigt godkendt med stigningen på de 250 kr.

Ad 6) Der var ikke modtaget forslag.

Ad 7) Valg til bestyrelsen : Ole Arndt, Anny Borch Jensen, Martin Denni Nielsen blev genvalgt for 2 år.
Birger Hauge blev nyvalgt for 2 år.
Allan Borch Skov blev genvalgt for 1 år.
Den sidste plads blev ikke besat.

Ad 8) Morten Østergaard og Gitte Johansen blev valgt som suppleanter for 1 år.

Ad 9) Claus Larsen og Jens Bech Holst blev genvalgt som bilagskontrollanter for 1 år.

Ad 10) Pia Borch Skov blev genvalgt som bilagskontrollantsuppleant for 1 år.

Ad 11) Eventuelt: lidt snak om at skrive ud til medlemmer som nævnt i beretningen vedr. hensyn mm, enighed
om ikke at gøre det, man må kunne tale med naboen i situationen.
Referatet lægges op på hjemmesiden Vestvangen.dk. Der var ros til beretningen.

Ref.: abj
Store Heddinge, den 17. marts 2024

Rune Larsen, Dirigent
Anny Borch Jensen, Formand
Allan Borch Skov, Næstformand
Kirsten Skov, Kasserer

Hent PDF udgave HER