Referat fra Grundejerforeningen Vestvangens
generalforsamling tirsdag d. 29. januar 2019

1. Valgt som dirigent:

 • Jørn Johansen

Inden mødet gik i gang, blev det oplyst, at indkaldelsen til generalforsamlingen var gået ud tre dage for sent ifølge foreningens vedtægter. Dirigenten spurgte de fremmødte, om generalforsamlingen skulle aflyses og indkaldes igen med den rette frist, eller hvis der ikke var nogle indvendinger fortsætte som planlagt. Der var ingen indvendinger.

2. Valgt som stemmetæller:

 • Anny Borch Jensen

3. Formandens beretning for året 2018.

Vestvangen modtog i januar 2018, en klage over lastbilparkering i Rosenvangen. Foreningen rettede derfor en henvendelse til Stevns kommune som kunne oplyse, at der findes en bekendtgørelse om lastbilparkering i hele Stevns kommune, som trådte i kraft d. 1. juli 2014. Oplysningen virkede!

Efter generalforsamlingen i marts 2018, bestilte vi i april 2 sidestykker til det nye legetårn i Bovangen, så ”butikken” virkede mere færdig.

I maj måned oprettede vi en kontrakt med leverandøren af Vestvangens fitnessbane, om et årligt eftersyn og vedligeholdelse, så den altid vil være sikker og i orden.

Vestvangen modtag flere klager over græs slåning af de områder som Stevns kommune først nåede at slå meget sent på sæsonen. Flere grundejere slog derfor også kommunens områder, og dette gav en del forvirringer, især blandt flere af de nye tilflyttere i Vestvangen.

Stadig i maj måned begyndte Stevns kommune at udlægge nyt slidlag på visse veje i Vestvangen, som desværre gav flere klager over problemer med ud og indkørsel især igennem Rosenvangen. Efter foreningens klager hjalp kommunen med flere vejskilte.

Da foreningen kunne konstaterer at faldunderlaget på legepladsen i Rosenvangen, var blevet ulovligt på grund af at gummimåtterne havde arbejdet sig ned i jorden så de ikke virkede mere, var vi nød til at finde en ny løsning. Vi søgte derfor om tilbud på at skifte til et faldgrus underlag, selv om det blev et stort projekt.

I juni måned efter kommunens arbejde med nye slidlag og nye flisebelægninger i sti/vejkrydsene, modtog vi mange klager over problemer med op og nedkørsel ved de 4 nye flisebelægninger som var blevet meget højere/hårde end ved de gamle. Da kommunen i første omgang mente at bumpene var OK, vedtog foreningen at lave en brugerundersøgelse. Dette resulterede i et meget stort ønske om at få gjort bumpene blødere og da også Lejerbos bestyrelse rettede en klage til kommunen, lykkedes det at få bumpene dæmpet senere i juli.

I samme arbejdsgang fik vi kommunen til at udbedre en ret stor sætning i flisebelægningen på gang og/cykelstien mellem Bovangen og Rosenvangen, der hvor der altid stod meget vand og is i vintertiden.

Efter en henvendelse fra Stevns Erhvervsråd og Charlotte Rasmussen, om hun måtte låne Vestvangens Fitness bane til et forsøg med betalt Natur Fitness, sagde vi ja. Forsøget viste sig dog ikke at have interesse da ingen tilmeldte sig og ingen kom på Introdagen.

I juli skiftede bestyrelsen selv stopfjeder, bremseklods og sædet ud på Bovangens svævebane.
Ligeledes blev arbejdet med udskiftningen af faldunderlaget på Rosenvangens legeplads færdiggjort, samt træværket blev frisket op med en ny gang træbeskyttelse.

I august blev et af træerne i Bovangen påkørt at en lastvogn, som vi meldte til Stevns kommune. Skaden blev hurtigt udbedret og beskyttelsesstolperne ved de andre træer samtidig fjernet. Flere af dem var knækkede.

I september: Efter næsten en uge uden vejbelysning i en del af Bovangen, kontaktede jeg seas-nve, som ret hurtigt kom og konstaterede, at der var en kabelfejl i jorden ved nr. 40. Noget senere blev fejlen rettet.
I forbindelse med dette arbejde rykkede jeg igen for retning eller udskiftning af en meget skæv parklampe på stien mellem Bovangen og Rosenvangen. Kort efter blev parklampen udskiftet.

Stadig i september bestilte og udskiftede vi 2 vej-spejle i Bovangen, da de gamle var defekte og repareret flere gange.

Vestvangen og Antenneforeningens private vejrstation som tidligere var på Vestvangens hjemmeside, havde ikke virket i meget lang tid, så efter en samtale med Antenneforeningen blev vi enige om ikke at reparerer vejrstationen men at nedlægge den.

I oktober måtte vi igen fejlmelde manglende lys i flere parklamper i Rosenvangens område. Efter 3 uger og endnu en fejlmelding til Seas-nve lykkedes det endelig at få lys i alle lamperne.
D. 25. okt. afholdt vi sidste bestyrelsesmøde, hvor de udførte arbejde blev gennemgået og årets sidste opgaver blev vedtaget. Sidste punkt var planlægningen af generalforsamlingen for året 2018.

I november kunne vi konstatere at et af de udskiftede vejspejle i Bovangen allerede havde fået en ”stjerne” midt i spejlet. Vi prøvede at klage til fabrikanten over fejlen, men fik ikke medhold, men tilbud om at vi kunne købe et mere sikkert spejl til halv pris og det valgte vi at købe. Det nye spejl er endnu ikke skiftet da det med ”stjernen” kan bruges vinteren over. D. 22. nov. afholdt vi årets sidste bestyrelsesmøde.

Da julen nærmede sig i 2018 fik vi igen doneret et juletræ af Hans Henrik Jensen, ”Birkely” Vækst & Anlæg
så de 3 gange Ole valgte, fældede og hentede det nye træ til Vestvangen. Igen monterede vi lys kæden og denne gang havde Ole Arndt konstrueret en topstjerne også med lys, det så rigtig hyggeligt ud.

Hvis nogen har været inde på www.vestvangen.dk foreningens hjemmeside, vil man kunne se at hjemmesiden er helt ny, men endnu ikke helt færdigredigeret. I løbet af foråret 2019 forventer vi at den vil blive redigeret færdig med de sidste nyheder og den nye bestyrelse fra 2019.

Vestvangens lukkede gruppe på facebook har nu108 brugere som flittigt bruges især af de mange nye husejere der søger oplysninger om forhold for grundejerne og opståede problemer. Flere i gruppen er hurtige og flinke til at hjælpe med svar.

Med udgangen af 2018 mener jeg Vestvangens område, ser pænt og nydeligt ud, dog nåede vi ikke at få plantet et nyt træ, en syrenbusk, en rød kornel og nogle enkelte vild rosenbuske som erstatning for den beplantning der er gået ud og er fjernet. Det er vedtaget at plante disse mangler når vejret tillader det.

Endelig mener jeg Vestvangens tilskødede grønne områder på tilsammen 22.041 m2, inkl. 4 lejepladser,
2 fodboldbaner, petanque banen og fitnessområdet er i fin og vedligeholdt stand. En stor hjælp for Vestvangen er Morfars Haveservice til græs slåningen, som i øvrigt skal have ny kontrakt i 2019, og Jørgen Petersen til alt andet arbejde, beskæring af planter, afbrænding af græs kanter, opretning af faldunderlag på legepladserne og meget andet. Stor tak til Jørgen, som gerne vil fortsætte under den nye bestyrelse.

En stor tak skal også lyde til alle i bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, selv om det heller ikke i år blev til mange bestyrelsesmøder, men flere vedtagelser over nettet.

Jeg vil slutte min sidste beretning som formand for Vestvangen, med ønsket om at der vil træde nye kræfter til, så vi også fremadrettet kan glæde os over at bo i et dejligt område i Stevns kommune.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Ole Wederking fremlagde regnskabet for 2018, som blev godkendt.
Desuden budget for 2019, som også blev godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent, som foreslås uændret til 750 kr.

Det blev godkendt at fastholde kontingentet uændret på 750 kr.

6. Forslag fra medlemmerne

Der var ikke nogle forslag fra medlemmerne.

7. Valg af 1-3 medlemmer til bestyrelse

Valgt til bestyrelsen er:

 • Anny Borch Jensen, 1 år
 • Anders Jensen, 2 år
 • Steffen Brandorff, 2 år 
 • Jeanette Baaring Watts genvalgt, 2 år

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)

Valgt som bestyrelses suppleanter er:

 • Martin Denni Nielsen, 1 år
 • Nicolaj Brixtofte Jensen, 1 år

9. Valg af 2 bilagskontrollanter (for 1 år) 

Valgt til bilagskontrollanter er:

 • Jørn Farø, 1 år
 • Claus Larsen, 1 år

10. Valg af 1 bilagskontrolsuppleant (for 1 år)

Valgt til bilagskontrolsuppleant er:

 • Jens Bech Holst, 1 år

11. Evt.

Under eventuelt var der ikke noget andet end at sige en stor tak til vores formand Ole Bull Jørgensen, som har arbejdet hårdt og konstant for Vestvangens interesser i 14 år. Også stor tak til vores kasserer Ole Wederking, som stopper efter efter 20 år, og til sidst tak til Claus Larsen, som også stopper efter ca. 14 år. Hele den nye bestyrelse takker for deres store indsats.

Referat Ole Arndt, Sekretær