Referat fra grundejerforeningen ”Vestvangens” generalforsamling onsdag den 7. marts 2018.

§ 15 Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Anny Borch Jensen

Valg af stemmetæller
Anny Borch Jensen

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

I februar 2017, fik foreningen flere klager fra beboerne over diverse skader på stier og grønne områder efter vinterens saltning og snerydning. Vi sendte klager og foto til Stevns kommune, men desværre uden resultat. Svaret var, det ordner vi først når vi skal til at slå græsset igen. Det skete desværre aldrig!

I marts 2017, forsøgte vi igen at få en aftale med Stevns kommune om at få en fordeling af græsslåningen af voldene ved Sirgræsvej og Digevangen, men det lykkedes desværre heller ikke denne gang.

På sidste års Generalforsamling d. 29. marts, blev der foreslået forskellige nye tiltag / forbedringer i foreningens område, hvoraf enkelte var i samarbejde med Stevns kommune. F.eks. flere skraldespande og vedligeholdelse af stiernes bænke, men det lykkedes heller ikke.

Derimod lykkedes det at få beskåret træerne på cykel-/gangstien mod nord, der hvor grenene dækkede for belysningen.

Det blev også besluttet at foretage en ekstra undersøgelse af legeplads nr. 2, som befinder sig i området mellem Digevangen og Bovangen. Undersøgelsen viste at efter ca. 30 år var næsten alle de bærende stolper rådnet væk.

Derfor valgte bestyrelsen at få et tilbud på en helt ny legeplads, indeholdende ca. samme opstilling som den gamle.

Efter flere forhandlinger fik vi et tilbud vi kunne accepterer. Der var imidlertid lang leveringstid, så først i juli måned blev legepladsen monteret. Desværre var der flere fejl ved monteringen som dog blev rettet og efter et ekstra lag ny faldgrus er alt nu OK.

I april 2017, fik vi lavet fitness banen færdig med fliser omkring redskaberne, og ved legeplads nr. 4 i Rosenvangen blev der lavet et fliseområde til bord / bænken.

I maj måned startede Stevns kommune med at forberede asfaltering i Vestvangen, ved at rette brostenskanterne op flere steder.

Efter flere henvendelser til Seas-nve og Stevns kommune ang. den nedslidte / svage belysning af vores område, lykkedes det endeligt at få skiftet alle sparepærerne på én gang, i slutningen af maj måned, så vi igen er oppe på de lovede lux.

I maj måned var der også ønsker om opsætning af NABOHJÆLP skilte i Vestvangen, så derfor sendte vi en ansøgning til Stevns kommune og efter lange forhandlinger og polititilladelse, lykkedes det at få en tilladelse. I løbet af efteråret fik vi så monteret skilte ved indkørslerne til Digevangen, Bovangen og Rosenvangen. Efterfølgende omdelte vi, grundejerforeningen, en skrivelse med opfordring til at danne selvhjælpsgrupper.

I Juni måned opdagede vi at foreningens bord / bænk sæt ved petanque banen var fjernet. Det blev fundet, bragt tilbage og fjernet igen. Efter monteret med en kæde forankret i fliserne, står det stadig på sin plads.

I løbet af sommerperioden modtog vi også flere klager over græsslåningen i visse områder af Vestvangen. På grund af den store nedbørsmængde var græsset næsten konstant meget vådt og derfor lå det afslåede græs ofte i lange rækker. Det så ikke godt ud, men kunne ikke undgås.

I oktober måned modtog vi klager over at fliserne på visse stier i Vestvangen ikke var holdt som de plejede at være. Vi måtte henvise til at det er Stevns kommune der vedligeholder flisebelægningerne og ikke Grundejerforeningen. Imidlertid rettede vi en henvendelse til kommunen og fik den oplysning, at på grund af diverse besparelser i kommunen / materialegården / mandskabet, så man sig ikke i stand til at nå det hele, især da man havde mange vandproblemer rundt omkring. I samme klage bad vi om at få stynet flere træer i Vestvangen som totalt dækkede for belysningen. Dette blev hurtigt foretaget og gav virkelig en lys forbedring.

Først i november kom det sidste NABOHJÆLP skilt på plads, men bedre sent end aldrig.

I december fik visse veje i Vestvangen et slidlag asfalt, som affødte en klage / forespørgsel fra en beboer. På grund af det nye lag asfalt forsvandt de små bump ved hver overkørsel af stamvejen.

Efter en forespørgsel fra Vestvangen til Stevns kommune fik vi oplyst at det ikke var nødvendigt med bump på en stamvej med hastighedsbegrænsning, men man ville se på forholdene igen.

Der har også været ønske om et Juletræ med lys, i Vestvangen. Bestyrelsen valgte det grønne område i Digevangen ud mod cykel- / gangstien. Træet fik Vestvangen doneret af Hans Henrik Jensen, Virkelyst. 2 x Ole fældede og hentede træet, 3 x Ole opsatte træet og fik sat lys på, Henrik Jacobsen leverede strøm til, og mange har givet udtryk for at det hyggede og så smukt ud.

Ved en hurtig gennemgang af hushandlerne i Vestvangen i 2017, ser det ud til at 9 boliger har skiftet ejere, så vores område lader til at være ret attraktivt.

Sidste klage / henvendelse til Vestvangen, kom så sent som d. 19. januar 2018, nemlig angående parkering af en stor lastvogn i Rosenvangen. Igen måtte vi til Stevns kommune for at få oplyst hvordan parkeringsforholdene for lastvogne er i kommunen.

Meget hurtigt fik vi tilsendt: Bekendtgørelse om parkering i Stevns kommune. Som trådte i kraft d. 1. juli 2014. Forhåbentlig bliver den fremover overholdt, sig til hvis nogen ønsker en kopi.

I løbet af året har vores ansatte Jørgen Petersen passet de 4 legepladser, blomsterne, petanque banen, brændt græskanter og meget andet, så en stor tak til Jørgen.

En stor tak skal også lyde til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, selv om det ikke blev til mange bestyrelsesmøder i 2017.

Jeg vil slutte min beretning her, og håber at have fået de fleste sager med. Da en del sager er ordnet som ad hook sager, som f. eks. opstramning af vejeren på Svævebanen m. m. er I meget velkomne til at spørge, hvis jeg har glemt noget.

Ole Bull Jørgensen

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Se regnskab for 2017 og Budget for 2018 på ”Vestvangens” hjemmeside. Godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent, som foreslås uændret til 750,00 kr.
Kontingent for 2018: 750,00 kr. Godkendt.

5. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke rettidig kommet forslag fra medlemmerne.

På generalforsamlingen kom forslag om forbedring af den nye legeplads, så der skabes et lille rum til børnene, ligesom der var før. Bestyrelsen kigger på det. Der er problemer med at komme på vores website. Vores webmaster Claus tjekker og fikser det.

6. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen. (for 2 år)
John Hansen, Ole Wederking og Allan Skov modtog genvalg. Ole Arndt blev nyvalgt.

Henrik Jacobsen ønskede ikke genvalg.

Den nye bestyrelse konstituerer sig på næste møde.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
Nyvalgt blev: Anders Jensen og Nikolaj Brixtofte Jensen.

8. Valg af 2 bilagskontrollanter og bilagskontrolsuppleant (for 1 år)
Som bilagskontrollant blev genvalgt: Anny Borch Jensen og Jørn Farø.

Som bilagskontrolsuppleant blev genvalgt Jens Bech Holst

9. Evt.
Intet yderligere.