Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 19. april  2023 kl. 19.00

Fælleshuset, Agerstien 33, Store Heddinge

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg afstemmetæller.
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
 6. Forslag fra medlemmerne. Skal modtages senest 5. april.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  1. På valg er: Anders Jensen, Steffen Brandorff og René Brandt (ingen af de tre modtager genvalg)
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  1. På valg er; Allan Skov
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år:
  1. På valg er: Claus Larsen og Jens Bech Holst
 10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år:
  1. På valg er: Bitten Bolvig
 11. Eventuelt.

Referat:

Tilstede 13 personer med 12 stemmer.

Ad pkt. 1 Allan Skov valgt som dirigent.

Ad pkt. 2 Henrik Herskind og Morten Hansen valgt som stemmetællere

Ad pkt. 3 Jan Hansen fremlagde bestyrelsens beretning: forholdsvis roligt år i bestyrelsen. Der er blevet lagt mere faldgrus på ved svævebanen, samt lidt småreparationer på legeredskaber, fitness redskaberne er gennemgået, der var lidt småreparationer. Bestyrelsen har gennemgået området, for at finde egnede steder til mulig beplantning, som vil give lidt farver og lidt muligheder for flere insekter.  Enige om området i Rosenvangen ud mod stien ind mod Bovangen, der er et stort grønt område. Vores juletræ kom op, selv om vi havde en del overvejelser pga. elpriserne.  Men da det er LED-lys, var udgiften begrænset. Vi har fået en ny kontrakt på græsslåning, da den gamle udløb –efter 4 år.  Vi bad om tilbud fra 3, 2 lokale og 1udefra.  Morfars Haveservice ønskede ikke at byde. Hede Danmark bød ind med en pris på 34.000 kr. AL Haveservice bød ind med 64.000 kr. vi valgte AL Haveservice, da vi ikke fandt tilbuddet på 34.000 kr. troværdigt, da vi hidtil har givet over 60.000 kr.. Vi har lavet en velkomstpjece til nye medlemmer.  Der kommer en ny regnskabslov, vi følger med og ser, hvad det kan betyde for os.  Vi er ved at undersøge omkring ekstern regnskabshjælp også med henblik på at overholde kravene i GDPR.  Vi forestiller os en kontingentstigning i 2024 –måske omkring 100 kr.

Bemærkninger til beretningen: I den nye regnskabslov har det betydning om foreningen er momsregistreret eller ikke, der findes et Ok regnskabssystem (Tommy hos Antennelauget). De gamle kirsebærtræer i Kirsebærlunden trænger til at blive beskåret, og der er en del ukrudt bag bænken.

Beretningen godkendt.

Ad pkt.  4 Steffen gennemgik regnskabet, som blev godkendt, der havde været 28 bilag.

Ad pkt.  5 Steffen gennemgik budgetforslaget, som blev godkendt med uændret kontingent.

Ad pkt.  6 Der var ikke modtaget forslag.

Ad pkt.  7 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  Kirsten Skov, Digevangen blev valgt.  Ingen andreønskede at stille op til valg.  Der mangler således 2 bestyrelsesmedlemmer. Steffen lovede at passe kassererjobbet indtil anden løsning er fundet.

Ad pkt.  8 Valg af 2 suppleanter for 1 år: Allan Skov, Sirgræsvej blev genvalgt. Ingen andre ønskede at stille op.

Ad pkt.  9 Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år: Claus Larsen, Digevangen og Jens Holst, Bovangen blev genvalgt

Ad pkt. 10 Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år.  Pia Borch Skov, Sirgræsvej blev valgt.

Ad pkt. 11 Eventuelt: der var et spørgsmål om at parkere en lastbil på egen grund for at vaske den, enige om at det kan man godt.  Jan har talt med Materialgården om forskellige ting i årets løb, og gjorde opmærksom på at problemer med/på veje og fortove skal meddeles til Materialgården. Vi skal være obs. på, at bestyrelsen ikke er politibetjente.  Der blev gjort opmærksom på at wiren på svævebanen skal strammes.

Anders vil stadig gerne passe hjemmesiden.

Ref.: Anny

Store Heddinge, den 21.06.2023

Jan Erik Hansen, formand                                                                      Allan Skov, dirigent

Hent PDF udgave HER