Vedtægter for Grundejerforeningen ”Vestvangen”

§ 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen ”Vestvangen”.

Dens området omfatter hele Bovangen, Rosenvangen, Digevangen og de ulige numre på Sirgræsvej, alle parceller med en/flerfamiliehuse, lejeboliger, samt fællesarealer.

§ 2

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklaration af 20. Marts 1975 for ”Druelund Vest”, samt lokalplanerne nr. 5, nr. 49 og nr. 55, som Stevns kommune har tinglyst på det i § 1 omtalte område, og foreningen har til formål i overensstemmelse med nævnte lokalplaner/deklaration at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningen, herunder bl.a. at administrere og vedligeholde de fællesarealer, der tilskødes grundejerforeningen.

§ 3

Den til enhver tid værende ejer af arealer indenfor vedtægtsområdet skal være medlem af grundejerforeningen. For så vidt angår arealer med lejeboliger påhviler medlemspligten boligselskabet, og lejerne repræsenteres af Organisationsbestyrelsen.

§ 4

Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte, når dette har fundet sted. Både køber og sælger hæfter for kontingent, der er forfalden inden overtagelsesdagen.

§ 5

Medlemmer er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de i § 2 nævnte lokalplaner. Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i henhold til de omtalte lokalplaner/deklaration.

Medlemmerne har pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt på parcellerne. Såfremt det forsømmes, kan rensning og vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning efter nærmere forudgående skriftlig advisering.

Grundejerforeningen holder alle fællesarealer.

§ 6

Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer kan det besluttes, at ejerne af grunde uden for lokalplan- og deklarationsområdet kan optages som medlemmer af grundejerforeningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. Sammenslutning skal dog for at være gyldig godkendes af Stevns kommune.

§ 7

Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.

Hele kontingentet betales senest 1 måned efter generalforsamlingen, og med lige store beløb for hver enkelt af parcellerne. Er der flere boliger på en parcel, betales der pr. bolig. Det påhviler bestyrelsen at udforme budgettet således, at der opkræves alt, hvad der skønnes rimeligt for at dække alle udgifter til vedligeholdelse af fællesarealer og til fælles forbedringer af enhver art, som måtte være vedtaget af generalforsamlingen, eller som efter bestyrelsens skøn anses for rimelige eller påkrævede.

Såfremt et medlem bliver i restance med hensyn til betalingen af medlemskontingent, medfører dette, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og de i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, herunder eventuelt advokatsalær, er indbetalt.

§ 8

For så vidt angår lejeboligerne hæfter udlejeren for betaling af kontingent, som ligeledes opkræves hos udlejer.

I øvrigt betragtes lejerne som medlemmer af foreningen, de repræsenteres dog af Organisationsbestyrelsen.

§ 9

Foreningen hæfter for dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor den bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld ud over deres pligt til at betale kontingent.

§ 10

Bestyrelsen består af et ulige antal, mindst 5, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Desuden vælges for 1 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Det tilstræbes, at mindst ét medlem af bestyrelse er lejerrepræsentant.

En grundejers- eller lejers ægtefælle eller samlever er valgbar, selv om denne ikke er medskødehaver eller med på lejekontrakt.

Ægtefæller og samlevere kan ikke begge sidde i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor det skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat eller landinspektør.

Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealer m.v.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men der tillægges dog formand, kasserer, sekretær webmaster og legepladskontrollant et passende honorar som godtgørelse for de med hvervet forbundne omkostninger. Udgifter bl.a. i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, honoreres efter regning. Øvrige honorarer ydes i henhold til de af staten angivne honorarer. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte et udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

§ 11

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel for offentlige myndigheder som overfor private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.

Køb og salg af fast ejendom tilhørende grundejerforeningen skal vedtages ved stemmeflertal på generalforsamling og for at få gyldighed godkendes af Stevns kommune.

§ 12

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et bestyrelsesmedlem forlanger det, og indkaldes med mindst en uges varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, hvoraf det ene er formanden eller næstformanden er til stede. Formandens stemme gælder for 2 ved stemmelighed.

Formanden eller i hans fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver uden rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en suppleant. Konstitueringen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. Dersom formanden eller næstformanden i henhold til ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

§ 13

Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler alle udgifter. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer og kassebeholdningen skal indsættes på konto i et pengeinstitut og kontoen skal være klausuleret, således at kassereren kun kan hæve på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden.

Al ind- og udbetaling foregår så vidt muligt digitalt.

Regnskabet følger kalenderåret.

§ 14

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hver år inden udgangen af maj måned.

Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 4 ugers varsel. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og eventuelle forslag fra medlemmerne skal indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen og omdeles til medlemmerne senest 1 uge før.

På generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden, eller efterfølgende omdelt som indkomne forslag.

Ved afstemning har hver parcel 1 stemme, for så vidt angår lejeboliger har hver bolig 1 stemme, der varetages af Organisationsbestyrelsen.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønsker herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal der samtidig med begæringens fremsættelse meddeles en dagsorden, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 4 uger efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, som har begæret en ekstraordinær generalforsamling afholdt, er til stede på denne, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 15

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

1. valg af dirigent

2. beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.

5. forslag fra medlemmerne

6. valg af medlemmer til bestyrelsen

7. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

9. eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes formanden for bestyrelsen senest 2 uger før pågældende generalforsamling, og derefter omdeles til medlemmerne senest en uge før.

§ 16

Alle valg og almindelige foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når blot et af de tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen.

Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede personligt eller ved fuldmagt og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Blanke stemmer regnes ikke for afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden 1 måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Vedtægtsændringer skal for at være gyldige godkendes af Stevns kommune.

§ 17

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 18

De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte blive ændret i henhold til vedtægterne.

Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være sig økonomiske eller anden art – ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

§ 19

Hvis foreningen besluttes opløst i henhold til gyldig generalforsamlingsbeslutning og denne godkendes af Stevns kommune, skal foreningens formue overgå til Stevns kommune eller anvendes til et af kommunen godkendt formål.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 17. maj 2022.