Arkiv februar 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Mandag den 11. marts 2024 kl.19.00
Fælleshuset, Agerstien 33, Store Heddinge

Dagsorden: 
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
 6. Forslag fra medlemmerne. Skal modtages senest 26. februar 2024.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 4 for 2 år og 2 medlemmer for 1 år
  På valg for 2 år er: Ole Arndt, Anny Borch Jensen, Martin Denni Nielsen, Allan Borch Skov
  På valg for 1 år:  2  Nyvalg
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  På valg er:  2 Nyvalg
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år:
  På valg er: Claus Larsen og Jens Bech Holst
 10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år:
  På valg er Pia Borch Skov
 11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af
medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt sendes til
formanden for bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen, og derefter
omdeles til medlemmerne senest en uge før.  Der kan gives møde ved fuldmagt på
generalforsamlingen, hvert medlem kan dog max. medbringe 2 fuldmagter.

 

Venlig hilsen, pbv                                                                                                                                              
Anny Borch Jensen                                                                                                                                              
Formand  
Mail: annyborch@mail.dk